Регистрация на земеделски производител. Държавно подпомагане на земеделските производители.

Регистрацията на земеделски производители е критична стъпка, която позволява на физически и юридически лица да се занимават с производство и продажба на земеделска продукция в съответствие с българското законодателство. Според Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските производители могат да бъдат както физически лица, навършили 18 години, така и юридически лица, включително еднолични търговци, които стопанисват земеделска земя или осъществяват производство на растителна, животинска продукция, както и продукция от риба и аквакултури.

Регистърът на земеделските производители е създаден с цел да се набере информация за земеделските стопани и тяхната дейност. Това включва контрол върху ползването на земеделските земи, както и събиране на данни за отглежданите култури и животни през съответната стопанска година

Процедура по регистрация

Процесът на регистрация се осъществява в областната дирекция (ОД) "Земеделие", като адресът за регистрация се определя според постоянния адрес на физическото лице, едноличния търговец или седалището на юридическото лице. Регистър на земеделските производители се създава и поддържа от Министерството на земеделието и храните, което улеснява контрола и подпомагането на земеделските производители в страната.

 1. Земеделските производители подават в общинската служба по земеделие или в Областната дирекция "Земеделие" попълнена Анкетна карта и анкетни формуляри по образец.
 2. Представят се заверени копия на удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация по ЕИК за юридически лица и еднолични търговци, документ за самоличност за физически лица, карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ за регистрирани физически лица.
 3. Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи и документи за правното основание за ползване на съответните площи.
 4. При дейности с първични фуражи се подава Декларация по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.
 5. Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данните от анкетните карти и формуляри в Регистъра на земеделските производители от определеното длъжностно лице към ОД "Земеделие".

Необходими документи

Процедурата за регистрация на земеделски производител включва подаване на различни документи, които зависят от статута на лицето - физическо или юридическо. Ето списък на основните документи, които са необходими за регистрация:

Общи Документи:

 • Анкетна Карта: Попълнена анкетна карта и анкетни формуляри по образец.
 • Документ за самоличност: За физически лица - лична карта или паспорт.
 • Удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация по ЕИК: За юридически лица и еднолични търговци.
 • Карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ: За регистрирани физически лица.

Допълнителни Документи:

 • Опис на земеделските площи: Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи, които ще ползват през съответната година.
 • Документи за правното основание за ползване на съответните площи: Тези документи доказват правата на производителя върху земята, която ще се използва за земеделска дейност.
 • Декларация по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.: За земеделските производители, които извършват дейности с първични фуражи.

Тези документи са от съществено значение за успешното завършване на процедурата по регистрация на земеделски производител. „Елан Консултинг“ може да предложи помощ при подготовката на тези документи, улеснявайки земеделските производители през този процес.

Подпомагане от държавата

Подпомагането на регистрирани земеделски производители от държавата в България се осъществява по различни начини. Ето някои от основните форми на подпомагане:

 1. Директни плащания и преходна национална помощ: От 1 март до 16 май 2022 г., земеделските стопани имат възможността да подават заявления за подпомагане с директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2022. След този срок, от 17 май до 10 юни 2022 г., заявленията могат да бъдат подавани, но за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на полагащите се плащания в размер на 1%​
 2. Финансиране от Българска банка за развитие (ББР): През декември 2022 г., ББР анонсира нова програма за подпомагане на земеделските производители с общ размер от 10 млн. лева. Тези средства са предназначени за покриване на нуждите на бранша от ликвидни средства и финансиране на инвестиционни намерения​.
 3. Подпомагане от Европейски фондове: Доходите на регистрираните земеделски стопани се формират не само от извършваната от тях стопанска дейност, но и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейски фондове​​.
 4. Право на подпомагане по Наредба № 3 от 1999 г.: Земеделските стопани - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. за сектора, за който кандидатстват, имат право на подпомагане по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители​.

Тези форми на подпомагане могат да бъдат от съществено значение за подкрепа на земеделските производители във връзка с различните аспекти на техните дейности, включително финансиране на инвестиционни проекти, покриване на оперативни разходи и устойчиво развитие на техните земеделски предприятия.

Счетоводни услуги и консултации от „Елан Консултинг“

Регистрацията на земеделски производители, както и получаването на подпомагане от държавата, включват сложни административни и юридически процедури. Тук се включва и „Елан Консултинг“, която може да предложи ценна помощ в тези процеси. Ето как:

Съдействие при регистрация:

„Елан Консултинг“ може да помогне на земеделските производители с подготовката на необходимите документи и прехода през необходимите административни стъпки за успешна регистрация.

Счетоводни услуги:

След успешна регистрация, земеделските производители се нуждаят от точно и надеждно счетоводство. То им помага не само да управляват своите финанси ефективно, но също така да отговарят на законовите изисквания. „Елан Консултинг“ предлага широка гама от счетоводни услуги, които могат да помогнат на земеделските производители да останат в съответствие с всички законови изисквания и да оптимизират своите финансови ресурси.

Консултационни услуги:

Следваща важна област от услугите, които „Елан Консултинг“ предлага, са консултационни услуги по въпроси, свързани с земеделските дейности. Това включва консултации относно подпомагането от държавата, управлението на земеделските дейности и други специфични въпроси, които могат да възникнат в процеса на експлоатация на земеделско предприятие.

Така „Елан Консултинг“ може да се окаже ценен партньор за земеделските производители, като им помага да минават гладко през административните и юридически пречки на пътя към успешно развиване на техните земеделски дейности.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Регистрацията на земеделски производители в България е важна стъпка, която отключва вратата към различни форми на подкрепа от държавата. Тя помага на производителите да получат необходимото финансово подпомагане, консултационни услуги и други възможности, които подпомагат развитието на техните земеделски предприятия. Процедурата по регистрация може да бъде сложна, но с подходящата помощ и съвети, земеделските производители могат да преминат през нея успешно.

„Елан Консултинг“ играе ключова роля в този процес, като предлага счетоводни и консултационни услуги, които могат да улеснят земеделските производители през целия процес на регистрация и по-нататък. Услугите, които предлага „Елан Консултинг“, могат значително да намалят административната тежест върху земеделските производители и да им помогнат да се съсредоточат върху своята основна дейност - производството на земеделска продукция.

Така че, регистрацията на земеделски производители е важна не само за самите тях, но и за поддържането на здравословен и конкурентоспособен земеделски сектор в България.

Често задавани въпроси

Какви са законовите изисквания за регистрация на земеделски производител?

Законът за подпомагане на земеделските производители позволява на физически и юридически лица да се занимават с производство и продажба на земеделска продукция в съответствие с българското законодателство.

Каква е процедурата по регистрация на земеделски производител?

Процесът включва подаване на попълнена Анкетна карта и анкетни формуляри в областната дирекция "Земеделие", представяне на необходимите документи и въвеждане на данните в Регистъра на земеделските производители

Какви документи са необходими за регистрация на земеделски производител?

Сред необходимите документи са Анкетна карта, документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация по ЕИК, както и допълнителни документи като опис на земеделските площи и декларация за дейности с първични фуражи.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги