В ерата на цифровата трансформация, управлението на онлайн магазин се превръща в предпочитан избор за много предприемачи в България през 2024 година. Счетоводна къща "Елан Консултинг" разбира специфичните изисквания и предизвикателства, свързани с счетоводството на онлайн магазини, и е тук, за да предложи своята експертиза и подкрепа на клиенти от Бургас, София и цялата страна.

Документирането и отчитането на продажбите чрез онлайн магазин изисква прецизност и внимание към детайлите. От особено значение е отчитането на онлайн продажбите с наложен платеж, както и правилното осчетоводяване на стоките в магазина. Всяка транзакция трябва да бъде съпроводена с фактура, издадена в съответствие със законовите изисквания, а при определени условия, може да се наложи и използването на касов апарат.

Много бизнес собственици се питат "Трябва ли ми фирма за онлайн магазин?" и "Как да започна онлайн търговия?". Законодателството в България поставя конкретни изисквания за онлайн магазини, включително регистрацията на онлайн магазин в НАП и определението на разликата между онлайн платформа и електронен магазин. Тези стъпки са ключови за законната експлоатация на вашия бизнес в интернет пространството.

Счетоводството на онлайн магазин може да варира по цена в зависимост от обема на продажбите, броя на артикулите и допълнителни услуги като инвентаризация и финансов анализ. Важно е да знаете, че "Елан Консултинг" предлага персонализирани счетоводни решения, които отговарят на уникалните нужди на вашия онлайн бизнес.

Ние сме тук, за да ви помогнем през целия процес – от началната регистрация на вашия електронен магазин, през поддръжката на счетоводните книги, до подаването на годишните финансови отчети. Нашата мисия е да предоставим на нашите клиенти пълна подкрепа и сигурност, че техният бизнес е в съответствие със всички счетоводни и данъчни изисквания в България.

За "Елан Консултинг", вашите бизнес амбиции и финансово здраве са наш приоритет. Възползвайте се от нашата професионална подкрепа и гарантирайте успеха на вашия онлайн магазин в динамично променящата се дигитална икономика на България.

Важно е да се разбере как електронната търговия влияе на финансовото управление и какви са ключовите счетоводни процедури, свързани с този тип бизнес. Изправени пред динамиката на дигиталния свят, предприемачите, които се впускат в бизнеса с електронна търговия, трябва да преминат през редица стъпки, включително регистрация на фирма и внимателно управление на финансовите потоци. Счетоводството на онлайн магазините изисква пълноценно отчитане на всички финансови операции, с цел осигуряване на точност и прозрачност.

Трябва ли ми фирма за онлайн магазин?

Отговорът на въпроса дали е необходимо да регистрирате фирма, за да продавате онлайн, е съществен за всеки, който планира да стартира бизнес в интернет пространството. Накратко, можем да обобщим нещата така:

Всяко физическо лице може да извършва онлайн търговия и интернет продажби без фирма, но носи пълна лична имуществена отговорност.

Регистрацията на фирма (например еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД) влече със себе си повече разходи, но значително улеснява регистрацията на онлайн магазина, отчитането и документирането на продажбите, а освен това ограничава отговорността на предприемачите до размера на вложения във фирмата капитал.

Онлайн търговия без фирма

Онлайн търговията без регистрация на фирма е възможност, която законът предоставя на физическите лица, позволявайки им да стартират свой бизнес в интернет с минимални начални разходи.

Какво е "търговец" и защо НЕ ВСЯКО физическо лице може да бъде търговец без регистрация като ЕТ? (едноличен търговец / индивидуален предприемач в някои държави)

Краткият отговор е, че за почти всички видове търговска дейност, извършвана от физическо лице се изисква регистрация като ЕТ (едноличен търговец или познат като индивидуален предприемач в някои държави). Основните изключения са:

 1. Земеделските производители
 2. Някои занаятчии
 3. Лица упражняващи свободни професии (фрийлансъри)

И така. според Търговския закон, търговец може да бъде както физическо, така и юридическо лице, което професионално се занимава с търговска дейност, включително покупката на стоки или други вещи за целите на тяхното препродаване в първоначален, преработен или обработен вид, както и продажбата на стоки от собствено производство. Важно е да се отбележи, че за търговец се смята всяко лице, което е образувало предприятие, дори и дейността му да не е изрично посочена в ал. 1 на същата разпоредба от Търговския закон.

Физическото лице може да бъде търговец, ако извършва дейности, които по предмет и обем изискват търговски начин на водене на делата. Това включва не само традиционната търговия, но и други форми на икономическа дейност, които могат да бъдат класифицирани като търговски по смисъла на закона. Специфично, законът изключва от понятието за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, занаятчии, лица, предлагащи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон, и лица, предлагащи хотелиерски услуги чрез стаи в личните им жилища.

Как физическо лице може да извършва онлайн търговия без фирма?

Според чл. 56 от Търговския закон, за да се осъществи такава дейност, е необходимо лицето да е трудоспособно и с местожителство в страната, което му дава право да се регистрира като едноличен търговец (ЕТ). Това на практика представлява форма на регистрация на фирма, но със статуса на физическо лице.

Важно е да се отбележи, че според чл. 58 на Търговския закон, всяко физическо лице има право да регистрира само една фирма като ЕТ. Това носи със себе си материална отговорност с цялото лично имущество на собственика, което означава, че при евентуални задължения, личното имущество може да бъде използвано за тяхното покриване.

Регистрацията като ЕТ може да звучи като привлекателна възможност поради по-ниските първоначални вноски и такси за регистрация, но тя носи и рисковете свързани с неограничената отговорност. Данъчната рамка също представлява предизвикателство, тъй като данъкът върху печалбата е 15%, ако не се дължи патентен данък и приходите са под 50 000 лв, и не е необходима регистрация по ДДС.

Рисковете при регистрация на ЕТ за целите на електронна търговия са значителни, включително потенциал за бързо задлъжняване, особено при по-малък начален капитал. Важно е да се намери компетентен счетоводител и да се открие разплащателна сметка при стартиране на онлайн магазин.

Въпреки че този подход може да изглежда привлекателен заради по-ниските начални разходи, важно е да се вземат предвид всички потенциални рискове и законови изисквания. Стартирането на онлайн търговия без фирма изисква задълбочено разбиране на правната рамка и отговорно подходящо към управлението на бизнеса.

Така, прилагайки всички тези разпоредби на българското законодателство в съвкупност, физическо лице може да бъде търговец и да отвори, развива и продава стоки в онлайн магазин, само когато регистрира дейността си като едноличен търговец (ЕТ) и извършва търговска дейност в съответствие с изискванията на Търговския закон. Регистрацията като ЕТ дава възможност за официално водене на търговска дейност, но също така налага и пълна материална отговорност на физическото лице за дълговете и задълженията на предприятието с цялото му лично имущество.

Регистрация на фирма за онлайн търговия

Юридическите лица, които регистрират фирма, изпитват значително по-малко затруднения при регистрация и спазване на изискванията за водене на онлайн бизнес. Регистрацията на фирма предлага структуриран подход към електронната търговия, като улеснява управлението на финансовите и административните задачи.

Регистрацията на фирма предлага по-голяма защита чрез ограничена отговорност, улеснява финансирането и установяването на доверие сред клиентите и партньорите. Въпреки това, съпътстващите разходи за регистрация и поддръжка са по-високи.

Изборът дали да регистрирате фирма за вашия онлайн магазин зависи от индивидуалните цели, ресурси и готовността да се справите с административната и финансовата отговорност. Преди да вземете решение, е важно да проучите подробно както законовите изисквания, така и практическите аспекти на воденето на електронен бизнес.

Регистрацията на фирма за целите на онлайн търговия в България обикновено се осъществява чрез създаването на дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Тези два типа фирми са предпочитани поради тяхната структура, която предлага ограничена отговорност за собствениците и управителите на фирмата, защитавайки личното им имущество от евентуални бизнес рискове.

 • ООД (Дружество с ограничена отговорност): За основаването на ООД са необходими минимум двама съдружници, като всеки от тях внася дял в капитала на дружеството, не по-малък от 1 лев, с общ минимален капитал на дружеството от 2 лева. Тази форма е подходяща за инвеститори, тъй като предлага сравнително опростена управленска структура и изисква минимални начални капитали.
 • ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност): При ЕООД единственият собственик на капитала също носи отговорност за дейността на фирмата, но, за разлика от едноличния търговец, личното имущество на собственика е защитено от фирмени задължения. Минималният капитал за ЕООД също е символичен – 2 лева, а дяловете трябва да бъдат поне 1 лев.

Данъци и осигуровки при онлайн магазин - фирма

И при двете форми данъчното облагане на печалбата е 10%, а данъкът върху дивидентите е 5% след взето решение от собствениците за разпределение на печалбата. Осигуровките се плащат в зависимост от статуса на лицето – като самоосигуряващо се лице или на договор за управление.

Как да регистрирам фирма за онлайн магазин?

Регистрацията на фирма става чрез вписване в Търговския регистър. Стойността на услугите за регистрация варира в зависимост от това дали процесът се извършва самостоятелно или с помощта на адвокат, като средната цена за самостоятелна регистрация онлайн е между 160-200 лева, включваща държавна такса за вписване, банкови такси и нотариални такси.

Необходими документи

Списъкът на необходимите документи за регистрация обикновено включва:

 • Бележка за внесен капитал
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен)
 • Учредителен акт и учредителен протокол
 • Решение за назначаване на управител
 • Заявление по образец А4 и необходимите декларации съгласно Закона за Търговския регистър
 • Лиценз или разрешение за специфични дейности, ако е приложимо

Изборът между ООД и ЕООД зависи от конкретните нужди и планове за развитие на бизнеса. Важно е да се вземат предвид всички аспекти – от началните разходи и управленска структура до бъдещите данъчни и осигурителни задължения. Процесът на регистрация изисква внимателно подготовка и разбиране на законовите изисквания.

Цена за счетоводство на онлайн магазин

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Документиране и отчитане на продажбите чрез онлайн магазин

В дигиталната ера, онлайн търговията се превръща в основен канал за продажба на стоки и услуги. Ефективното и законосъобразно документиране и отчитане на тези продажби е критично за всяко предприятие, което желае да развива своя онлайн бизнес. В този контекст, Националната агенция за приходите (НАП) предлага алтернативен механизъм за регистрация и отчитане на продажбите, извършвани чрез електронни магазини, което е важно за лицата, извършващи такъв тип дейност.

Основни изисквания и процедури

Лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, могат да се възползват от възможността за регистрация и отчитане на продажбите си, без използването на фискални устройства, при спазване на определени условия. Едно от основните изисквания е софтуерът за управление на продажбите да отговаря на критериите, определени в чл. 52с, включително изискванията в т. 2, 3 и 7 от Приложение № 29.

Регистрация в НАП

За да се възползват от тази алтернатива, предприятията трябва да подадат информация към НАП чрез електронната услуга с наименование „Информация, подавана от лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.“. Тази информация включва методите на плащане, предлагани от електронния магазин, доставчиците на платежни услуги, с които е сключен договор, както и уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги.

Повече информация за регистрацията на онлайн магазин в НАП можете да прочетете тук!

Документ за регистриране на продажбата

За всяка продажба, извършена при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, трябва да се издаде документ за регистриране на продажбата. Този документ трябва да е четим и да съдържа най-малко следните реквизити: наименование, номер и дата на документа, данни за лицето, извършващо продажбата, уникален номер на клиентската поръчка, референтен номер на финансовата трансакция, наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане.

Одиторски файл и ежемесечни отчети към НАП

След регистрацията на електронен магазин (онлайн магазин/ecommerce) в НАП, търговците са задължени да изпълняват редица регулаторни изисквания, важни за поддържане на счетоводната прецизност и съответствие с държавните норми. Основното задължение, което възниква след регистрацията, е подаването на стандартизиран одиторски файл съгласно приложение №38 от Наредба Н-18 към Национална агенция по приходите. Този файл е от съществено значение, тъй като предоставя подробна информация относно поръчките и доставките, извършени през съответния месец.

Този стандартизиран одиторски файл трябва да бъде подаден до 15-то число на всеки месец, като се отнася за предходния месец. Важно е този процес да се извършва внимателно и точно, за да се избегнат възможни грешки или нередности, които могат да доведат до административни санкции или финансови загуби.

Ние от Елан Консултинг разбираме, че за собствениците на електронни магазини е много по-важно да се фокусират върху предлагането на богат и уникален асортимент от стоки, а не да се занимават с ненужни административни и бюрократични задачи и затова безплатно подаваме необходимата месечна информация към НАП от името на онлайн търговеца за нашите клиенти - онлайн магазини, на които осигуряваме цялостно счетоводно обслужване. Това означава, че вие търговците можете да се съсредоточите върху управлението и развитието на своя бизнес, докато счетоводната кантора се грижи за всички счетоводни и данъчни задължения. Такъв вид счетоводна подкрепа осигурява спокойствие и увереност на всички наши клиенти, че техните финансови операции са уредени в съответствие със законодателството. Също така, използвайки нашите услуги, онлайн търговците могат да се възползват от експертни съвети за оптимизиране на данъчните и финансовите си стратегии, което е от ключово значение за успеха на всяка търговска дейност.

Винаги ли е задължително да регистрирам онлайн магазин в НАП?

Задължителната регистрация в НАП е необходима, когато електронният магазин използва определени методи на плащане, като например плащане с дебитни или кредитни карти, наложен платеж (при условие, че не е чрез лицензиран пощенски оператор), плащане с чек, или плащания, изискващи издаване на касов бон. Това налага онлайн магазините да бъдат внимателни при избора на своите платежни методи и да се уверят, че отговарят на регулаторните изисквания.

На задължителна регистрация подлежат онлайн магазините, които изполват следните методи на плащане:

 • Плащане с дебитни и кредитни карти, включително, чрез виртуален пос терминал
 • Наложен платеж – когато не е чрез лицензиран пощенски оператор (тоест не сте ползвали услугите на Спиди или Еконт, например)
 • Плащане с чек
 • Плащания, за които е необходимо издаване на касов бон, съгласно Наредба Н-18.

Кога не е нужно да регистрирам онлайн магазина си в НАП?

За избягване на задължителната регистрация в НАП, онлайн магазините могат да използват алтернативни начини на плащане, като плащане по банков път, директен банков превод, или наложен платеж, но само ако се осъществява чрез лицензиран пощенски оператор. Тази гъвкавост в начините на плащане позволява на онлайн магазините да се адаптират към различните предпочитания на клиентите, докато същевременно спазват нормативните изисквания.

Не е нужно да се регистрират онлайн магазините, които изполват следните методи на плащане:

 • Плащане по банков път, включително и чрез директен банков превод, но не по карта (т.е. не чрез дебитна или кредитна карта)
 • Наложен платеж – когато е чрез лицензиран пощенски оператор.

Подходът към счетоводството на интернет магазини трябва да бъде интегриран и всеобхватен, като се вземат предвид всички аспекти на електронната търговия. Това включва не само управлението на приходите и разходите, но и отчитането на платежните транзакции, управление на данъчните задължения и следене на законодателните промени. Точното и навременно счетоводство е ключово за успешното управление и развитие на всяка онлайн търговска дейност.

Отчитане на онлайн продажби с наложен платеж - особености

Отчитането на онлайн продажби с наложен платеж има своите специфики, които трябва да бъдат взети под внимание от онлайн търговците. Едно от основните разграничения, което трябва да се направи, е между „наложен платеж“ и „пощенски паричен превод“. Тези методи за плащане се прилагат често чрез куриерски услуги, като не всички куриерски компании предлагат услугата за пощенски парични преводи. В случаите, когато електронният магазин използва куриерска фирма, която предлага само наложен платеж, се налага изискването за издаване на фискален касов бон за крайния клиент при всяка трансакция. Това задължение остава в сила дори и когато магазинът приема плащания чрез виртуален ПОС.

Важно е също така да се отбележи, че когато електронният магазин не е задължен да издава фискални бонове, например при трансакции, извършени чрез неприсъствено плащане, търговецът трябва ежемесечно до 15-то число да подава към НАП стандартизиран одиторски файл за продажбите, извършени през предходния месец.

Мога ли да приемам плащания с криптовалути в онлайн магазин и как се осчетоводяват съгласно българското законодателство?

Приемането на плащания с криптовалути в онлайн магазини е тема, която набира популярност, особено с нарастващото признание на криптовалутите като легитимен платежен метод. Въпреки това, в България, както и в много други страни, регулациите относно криптовалутите все още се развиват, и това поставя някои предизвикателства пред търговците, които искат да приемат такива плащания.

Доколкото в българското законодателство властва правния принцип, че стига да не е налице изрична забрана, то е налице разрешение, в момента няма юридически пречки определени онлайн търговци да приемат плащания и в криптовалути . В крайна сметка онлайн магазините могат да приемат криптовалути като форма на плащане, стига да са наясно с потенциалните рискове и счетоводните изисквания.

От счетоводна гледна точка, транзакциите с криптовалути трябва да бъдат отразявани в счетоводството на фирмата. Приходите от продажби, направени с криптовалути, трябва да бъдат преобразувани в български лева (или друга призната валута) по курса на Българската народна банка или друг признат курс към датата на транзакцията. Това е необходимо за целите на ДДС отчетността и данъчното облагане.

При установяване на разходи или печалби от валутни разлики, свързани с притежаването на криптовалути, фирмата трябва да следва съществуващите счетоводни стандарти за обработка на валутни разлики. Тъй като стойността на криптовалутите може да варира значително, това може да доведе до значителни валутни печалби или загуби.

Освен това, търговците трябва да бъдат наясно с потенциалните рискове, свързани с приемането на криптовалути, включително волатилността на тяхната стойност, рисковете от хакерски атаки и потенциалните регулаторни промени.

Важно е да се подчертае, че тъй като регулациите в областта на криптовалутите продължават да се развиват, съветваме търговците, които искат да приемат криптовалути, да се консултират със счетоводителите и юристите в Елан Консултинг, за да се уверят, че остават в съответствие с текущото законодателство и счетоводни практики.

Счетоводно отчитане на уеб сайт - как се оформя връщане на стоки?

Особеностите на счетоводството на интернет магазини, особено в контекста на връщането на стоки и логистиката, са ключови за успешното управление на финансите на електронната търговия. Важно е да се разберат различните аспекти, които влияят на финансовите резултати и счетоводните практики в тази сфера.

Един от основните аспекти е произходът на стоките, предлагани в интернет магазина. Дали стоките се пазаруват от вътрешни или международни доставчици, или са собствено производство, определя начина на отчитане на разходите и приходите. Този елемент е важен както за управлението на запасите, така и за изчисляването на цената на продадените стоки.

Вторият ключов аспект е пазарът, на който се предлагат стоките или услугите - дали е само в България, в страните от ЕС или на международно ниво. Всяка от тези територии има свои собствени счетоводни и данъчни изисквания, които трябва да бъдат взети под внимание при определяне на данъчните задължения и отчитането на продажбите.

Третият важен елемент е начинът, по който се предлагат стоките и услугите - чрез онлайн платформа или също така и във физически магазин. Това включва въпроси като използването на касови апарати, методи на плащане като наложен платеж или директни банкови преводи, както и наличието и интеграцията на складов софтуер.

Освен това, трябва да се вземат предвид регулаторните изисквания, свързани с уебсайта на онлайн магазина, включително спазването на Наредба-18 и изискванията за СУПТО (Система за управление на продажбите на търговски обекти). Подходящото счетоводно отчитане на разходите за доставка, управлението на връщанията и амортизацията на дълготрайните нематериални активи са от съществено значение за точното и ефективно финансово управление на онлайн магазина. Тези операции не само повлияват на финансовото здраве на бизнеса, но и на удовлетвореността на клиентите. Също така е важно да се разбере, че онлайн магазините трябва да отчитат всички финансови операции, включително продажби, закупуване на стоки, разходи за доставка и върнати продукти, което изисква систематичен подход и точно документиране на всички транзакции.

Успешното управление на счетоводството на онлайн магазин изисква детайлно познаване на специфичните изисквания и процедури, които се прилагат в този сектор. В тази светлина, работата с опитен счетоводител, който разбира тези уникални изисквания, е от ключово значение за ефективното и законосъобразно управление на финансите на онлайн магазина.

В онлайн търговията, връщането на продукти от клиенти е често срещано явление, което трябва да бъде внимателно отразено в счетоводството. Правилното управление на върнати продукти, включително свързаните с тях разходи и възстановяването на приходите, е важно за поддържане на точните финансови отчети.

Данъчно облагане на електронен магазин / онлайн търговец- какво трябва да знаем?

Темата за данъчното облагане на онлайн магазините е изключително актуална в контекста на нарастващата популярност на електронната търговия. В сферата на онлайн търговията, данъчното облагане и задълженията са ключови аспекти, които изискват внимание и разбиране от страна на търговците.

Съгласно член 3, алинея 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), всяка компания, регистрирана в България, подлежи на облагане с данъци върху печалбите и доходите, получени както от страната, така и от чужбина. Това означава, че всяка печалба или доход, реализиран от компанията в чужбина, трябва да бъде включен в общия счетоводен и данъчен финансов резултат, съгласно приложимото българско законодателство.

Електронната търговия, въпреки че се извършва онлайн, не се различава съществено от традиционната търговия по отношение на счетоводните и данъчни изисквания. Това включва покупко-продажбата на стоки, като например материални ценности, изделия, суровини, продукция и други обекти, които могат да бъдат отчуждени по законен начин.

При счетоводното отчитане на такива транзакции се прилагат същите нормативни актове, както при физическите магазини. Това включва Закона за счетоводството (ЗСч), общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти (НСС), СС 2 за отчитане на стоково-материалните запаси, СС 18 за приходите, както и МСС 2 за материални запаси или други съответни Международни счетоводни стандарти.

Важно е да се отбележи, че за да бъде признат даден разход за данъчни цели, той трябва да бъде свързан с дейността на компанията, документално обоснован и да не попада в изрично изброените хипотези в ЗКПО, които водят до данъчна постоянна разлика. Приходите също следва да бъдат документално обосновани и да отговарят на счетоводните принципи за признаване на приходите.

Компаниите, облагани с корпоративен данък по ЗКПО, са задължени да подават годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Неспазването на тези изисквания може да доведе до санкции, както е предвидено в чл. 261 и чл. 265 от ЗКПО.

Трябва ли да регистрирам онлайн магазинът си по ДДС?

Глобализацията и технологичният прогрес доведоха до значителен растеж в областта на електронната търговия. Интернет платформите, като пазари и портали, станаха често използвани за сключване на сделки и продажби на стоки, които често включват транспортиране и изпращане както в рамките на една страна, така и международно.

Електронната търговия предимно цели крайни потребители, които са данъчно незадължени лица. Важно е да се отбележи, че данъчното облагане с ДДС на електронни доставки на стоки се регулира по същия начин, както при традиционните продажби, включително определяне на мястото на изпълнение, данъчната основа и лицето, отговорно за плащане на данъка. Основното различие е в определянето на датата на данъчното събитие, което при електронни продажби се базира на датата на получаване на плащането.

Всеки, който редовно продава стоки онлайн срещу възнаграждение, се счита за данъчно задължено лице по отношение на ДДС. Това включва и физическите лица, които могат да извършват независима икономическа дейност в различни качества, като еднолични търговци или земеделски производители. Облагаема доставка включва всяка доставка на стока, когато се извършва от данъчно задължено лице и има място на изпълнение на територията на страната.

Мястото на изпълнение при електронна доставка се определя по общото правило, че това е мястото, където стоката се намира по време на започване на превоза към получателя. Когато облагаемият оборот достигне или надвиши 100 000 лева за 12-месечен период, лицето е длъжно да се регистрира по ЗДДС в срок от 14 дни след края на данъчния период, в който е достигнат този оборот.

Специално внимание трябва да се обръща на дистанционните продажби, където са налице определени специфики в отношение на определяне на мястото на изпълнение и задължението за регистрация по ДДС в различните държави членки на ЕС, в зависимост от оборота.

Облагане с ДДС на онлайн магазин в Европейския съюз

През последните години бяха въведени и нови режими за отчитане на интернет продажбите на стоки в рамките на Европейския съюз. Тези промени целят да се гарантира, че ДДС е заплащан в държавата, където стоките фактически се потребяват, отразявайки значителното увеличение на онлайн търговията. Въведен е общ европейски праг от 10 000 евро за регистрация по ДДС за дистанционни продажби, който се прилага общо за всички продажби в ЕС, независимо от това дали фирмата е регистрирана по ДДС в България.

Тези регулации изискват от онлайн търговците да са особено внимателни при избора на методи за плащане и отчитане на продажбите си, както и да се адаптират към непрекъснато променящата се нормативна уредба в областта на ДДС и електронната търговия.

ВАЖНО! Данъчното облагане на онлайн магазините изцяло зависи от избраната от вас правна форма! Обърнете се към специалист от Елан Консултинг, за да разберете как можете да оптимизирате плащаните от вас данъци, така, че да са в унисон и с актуалните регулации!
ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Защо да се доверим на Елан Консултинг за счетоводство на онлайн магазин?

В съвременния бързо развиващ се свят на дигиталната търговия, управлението на онлайн магазин представлява предизвикателство, изискващо компетентно и ефективно счетоводно обслужване. Именно поради тази причина ние от Елан Консултинг предоставяме тясно специализирани счетоводни и данъчни услуги, предназначени за подкрепа и развитие на онлайн търговци и бизнеси. В динамиката на електронната търговия, където се сблъскваме с непрекъснати промени в данъчните и счетоводни регулации, нашата счетоводна къща не само следи за актуализациите в законодателството, но и гарантира, че всеки онлайн търговец е в съответствие с най-новите стандарти и практики. Ние разбираме, че всеки онлайн магазин има свои уникални характеристики и потребности, и сме насочени към предоставянето на решения, които са напълно адаптирани към спецификите на всеки клиент. Важен аспект на работата на Елан Консултинг е нашата експертиза в сферата на международната търговия. Ние предлагаме ценни съвети и подкрепа за онлайн магазини, които оперират на международно ниво, улеснявайки навигацията в сложните международни данъчни и счетоводни регулации.

 1. Професионализъм и опит: Елан Консултинг притежава значителен опит в областта на счетоводството, като този опит е особено ценен в динамично развиващия се сектор на онлайн търговията. Екипът на Елан Консултинг разбира специфичните нужди на онлайн бизнеса и предлага персонализирани счетоводни решения.
 2. Специализирано знание за онлайн търговията: Счетоводната къща е запозната с уникалните аспекти на онлайн търговията, включително управление на електронни плащания, обработка на онлайн поръчки и специфични данъчни регулации, които са приложими към електронната търговия.
 3. Актуализация с най-новите законови промени: Един от ключовите аспекти на успешното счетоводство е непрекъснатото следене и адаптиране към последните законодателни промени. Елан Консултинг е постоянно информиран за актуалните промени в законите и регулациите, което е изключително важно за онлайн магазините, които често се сблъскват с промени в електронната търговия и данъчните закони.
 4. Пълно счетоводно обслужване: От началната регистрация на онлайн бизнес, през данъчното планиране, до подготовката на финансови отчети и данъчни декларации - Елан Консултинг предлага пълно счетоводно обслужване, което елиминира необходимостта от вътрешен счетоводен отдел за малки и средни предприятия.
 5. Индивидуален подход към всеки клиент: Всяка компания има свои уникални нужди и предизвикателства, особено в онлайн търговията. Елан Консултинг предлага персонализирано обслужване, което гарантира, че всеки аспект на счетоводството е точно настроен, за да отговаря на специфичните изисквания на клиента.
 6. Подпомагане при вземане на решения: Анализите и отчетите, предоставени от Елан Консултинг, дават на бизнеса ценни прозрения за финансовото състояние, помагат в идентифицирането на области за подобрение и предоставят необходимата информация за вземане на информирани управленски решения.
 7. Ефективност и автоматизация: Използвайки съвременни софтуерни решения, Елан Консултинг максимизира ефективността на счетоводните процеси, което води до оптимизиране на времето и ресурсите на клиента.
 8. Прозрачност и отчетност: Счетоводните услуги предоставени от Елан Консултинг гарантират висока степен на прозрачност и точност в отчитането, което е от решаващо значение за управлението на успешен онлайн бизнес.
 9. Поддържане на регулаторна съвместимост: Съобразявайки се с непрекъснато променящото се данъчно и счетоводно законодателство, Елан Консултинг помага на онлайн магазините да поддържат регулаторна съвместимост, избягвайки глоби и наказания.
 10. Подкрепа при проверки и инспекции: В случай на данъчни проверки или инспекции, Елан Консултинг предоставя професионална подкрепа и съдействие, улеснявайки процеса и минимизирайки потенциалния стрес за бизнеса.
 11. Финансово планиране и анализ: Елан Консултинг предлага услуги за финансово планиране и анализ, които помагат на онлайн магазините да идентифицират тенденции, да планират бюджети и да оптимизират своите финансови стратегии.
 12. Дългосрочни партньорски отношения: Ориентирана към изграждане на дългосрочни отношения, Елан Консултинг се стреми към създаването на доверие и разбиране на конкретните нужди на всеки клиент, което води до по-ефективно счетоводно обслужване и по-добри бизнес решения.

Изборът на Елан Консултинг за счетоводство на онлайн магазин предоставя на предприемачите увереността, че техният бизнес е в надеждни ръце. Нашият професионализъм и внимание към детайлите осигуряват, че всяко счетоводно и данъчно изискване е изпълнено с най-висока точност.

Ако вие имате онлайн магазин и се интересувате от цени за счетоводни услуги за онлайн магазини можете да се свържете с професионалистите от ЕЛАН КОНСУЛТИНГ и да получите индивидуална оферта според Вашите нужди!

Често задавани въпроси

Какви са особеностите на счетоводството на онлан магазин?

Онлайн магазините имат специфични особености по отношение на счетоводството поради тяхната дигитална природа и онлайн търговията. Тук са някои от ключовите аспекти, които трябва да се имат предвид при счетоводството на онлайн магазин:Електронни плащания и транзакции:Онлайн магазините обикновено приемат различни видове електронни плащания, като кредитни и дебитни карти, PayPal, банкови трансфери и други. Трябва да се следи счетоводната обработка на всички тези транзакции и да се осигурят точни записи за плащанията и приходите.

На какъв контрол подлежат онлайн магазините в България?

Онлайн магазините в България подлежат на различни видове контрол и регулации, за да се гарантира сигурността и законосъобразността на търговията и защитата на потребителите. Вотът са някои от основните аспекти на контрола, на които подлежат онлайн магазините:Данъчни и финансови контроли:Онлайн магазините трябва да съобразяват продажбите с данъчното законодателство и да подават подходящи данъчни декларации. Това включва прилагане на данък върху добавената стойност (ДДС) и други данъчни задължения.

Разлики между счетоводство на онлайн и физически магазин?

Счетоводството на онлайн магазин се различава от това на физически магазин поради специфичните характеристики на онлайн търговията и дигиталната среда. Ето някои от ключовите разлики:Електронни плащания и транзакции:В онлайн магазините се извършват електронни плащания, които трябва да бъдат правилно записвани и обработвани. Това може да включва счетоводство на различни видове плащания, като кредитни и дебитни карти, електронни портфейли и други онлайн методи.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.